Szanowni Państwo

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta Legionowo od 13 listopada 2017 roku nastąpiły zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych.

Zasady odbierania odpadów na terenie zabudowy wielorodzinnej

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne

 • pojemniki własność Gminy Miejskiej Legionowo, ustawione w  przeznaczonych do tego miejscach (altanki śmietnikowe, komory zsypowe, wyznaczone miejsca na pojemniki)
 • częstotliwość wywozu – 3 razy w tygodniu (poniedziałek, środa, piątek lub sobota po ustaleniu z zarządcami budynków)
  w godzinach 7.00 – 20.00.

Selektywnie zbierane odpady komunalne  - papier, szkło, plastik

 • zestawy pojemników do selektywnej zbiórki rozstawione na terenie miasta.
 • Częstotliwość odbioru przez Wykonawcę tych odpadów zależnie od lokalizacji w godzinach 7:00 – 20:00:
  - pojemnik zielony na szkło – 1 raz na dwa tygodnie;
  - pojemnik niebieski na papier/tekstylia - 1 raz w tygodniu;
  - pojemnik żółty na plastik/metal - 2 razy w tygodniu.

Odpady „zielone”

 • worki w kolorze brązowym, zapewnione przez Gminę Miejską Legionowo,
 • zarządcy nieruchomości wielorodzinnych odbierają worki brązowe bezpośrednio
  w Urzędzie Miasta Legionowo po wcześniejszym uzgodnieniu,
 • częstotliwość odbioru odpadów – 2 razy w miesiącu w okresach wegetacyjnych (kwiecień – grudzień). Dodatkowo dla choinek wyznacza się 2 terminy odbioru jeden w styczniu i jeden w lutym. Szczegółowy harmonogram Wykonawca uzgodni z zarządcami nieruchomości.

Odpady wielkogabarytowe, wyeksploatowany sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • gromadzone w wyznaczonych przez zarządców budynków miejscach przy urządzeniach do gromadzenia odpadów (przy altankach, pomieszczeniach zsypowych, pojemnikach czy kontenerach),
 • częstotliwość załadunku i wywozu przez Wykonawcę – 1 raz w tygodniu.

Odpady budowlane
Odbieranie odpadów realizowane będzie indywidualnie przez mieszkańców poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

Szczegółowe informacje do pobrania stąd.